foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Lesní pedagogika pro žáky ZŠ

Ani chladnější počasí nás v letošním školním roce neodradilo od krásného projektu Lesní pedagogika, který byl v minulém školním roce z důvodu koronaviru neuskutečněn. Dne 8. 10.2021 jsme se všichni vydali do místního lesa, kde na nás čekal již pan Ing. Jan Birgus a Ing. Radek Lubina, kteří si děti rozdělili na dvě skupiny podle ročníků. Pro žáky prvního a druhého ročníku si pan Jan Birgus připravil poutavé vyprávění o lese. Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi Dubem červeným a Dubem lesním, zkusily si frotáž kůry stromů, hledaly plody a listy dubu. Děti si vyzkoušely chůzi se zavřenýma očima terénem, při kterém hledaly strom, ke kterému byly kamarádem přivedeni. Díky spoustě nasbíraného přírodního materiálu z lesa si budou děti moci vyrobit v pracovních činnostech i skřítka Podzimníčka. Ani nejmenší děti nemohly přijít o hru, kterou mají v oblibě všechny děti, které se již Lesní pedagogiky zúčastnily, a to je hra Káně letí. Na závěr si všichni mohli opéct špekáčky, které si ale museli v lese najít. Děti byly správnými detektivy a svůj příděl ,,buřtíků“ si našly.

Žáci 3.-5. ročníku se na místě setkání s lesníky oddělili od nižších ročníků a pokračovali na své cestě lesem s lesníkem Radkem. Ten je nejprve seznámil s tím, jak se měří délka a šířka pořezaného kmene stromu a ukázal nám, že se to na každý pořezaný kmen označuje čísly. Pak již starší žáci vyrazili na cestu, při které je čekalo několik úkolů. Poznávali zvířata podle obrázků, stromy podle listů, učili se odhadovat výšku stromu, zopakovali si, co znamenají piktogramy na cedulích naučné stezky a dozvěděli se formou hry, kolik který strom potřebuje světla, vody a živin. Mezi těmito úkoly si stihli několikrát zahrát hru Káně letí a nakonec našli i poklad, který skrýval špekáčky k opečení. U ohýnku si nejen opekli buřty, ale také se ohřáli, protože počasí bylo dosti chladné a v lese bylo velmi mokro, takže mnozí měli úplně promočené boty. Ale ani to nemohlo dětem zkazit dobrou náladu a radost z pobytu v přírodě. Velice děkujeme panu Birgusovi i Lubinovi za možnost se lesní pedagogiky zúčastnit, za jejich ochotu se nám věnovat, za veškeré aktivity, které si pro nás připravili, o mnohé nás obohatili a ještě nás pohostili. Ještě jednou srdečně děkujeme!

Oznámení MŠ

Oznamujeme Vám, že dne 27.10. a 29.10. 2021 bude provoz mateřské školy po dohodě se zřizovatelem z organizačních důvodů omezen. V tyto dny bude provoz mateřské školy od 6.30 hodin do 13.00 hodin. Děkujeme za pochopení a spolupráci. L. Smetanová, řed.školy

Třídní schůzky v ZŠ a MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v pondělí 13.9.2021 v 16.15 hodin se uskuteční třídní schůzky v mateřské škole. Společné třídní schůzky se také uskuteční v základní škole a to 16.9.2021 v 16.30 hodin ve školní jídelně. Těšíme se na Vaši účast. Za kolektiv ZŠ a MŠ Lenka Smetanová, řed.školy

T-mobile běh v ZŠ

Dne 7.9.2021 se na naší škole uskutečnil již tradiční T-mobile Olympijský běh 2021, který se koná na spoustě míst v České republice. Při této akci jde především o radost z pohybu. T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžecká akce v České republice a jeho první ročník odstartoval v roce 1987 již legendární Emil Zátopek. Slunečné počasí a touha se zlepšit či doběhnout do cíle byla velkou motivací od nejstarších až po ty nejmenší. Důležité bylo nevzdat se, překonat sám sebe a doběhnout. Mezi nejrychlejšími běžci školy se na 1. místě umístil Daniel Dušek, 2. místo obsadil Tomáš Liber a 3. místo získala Tereza Košárková. Ocenění s drobnými cenami dostaly i první tři děti z každé jednotlivé třídy. Český olympijský výbor poslal všem dětem diplomy, medaile a zdravé ovocné tyčinky Raw Bombus. Partnerem T- mobile byla v tomto roce společnost KOH-I-NOOR, která věnovala do soutěže výherní ceny a naší škole darovala barvy na obličej, krepové papíry a nůžky. Z daného materiálu děti vytvořily nádherné výrobky věnované olympijské tématice. Jsme rádi, že děti dostaly opět možnost se společně hýbat a sdílet radost z pohybu.

Putování se skauty

Naše škola dostala ke konci prázdnin nabídku Skautského střediska Salvátor v Dolních Životicích pod vedením pana Vítka Lebedy na dopolední setkání skautů a našich žáků. Této nabídky jsme hned využili a již 3. září 2021 proběhlo za slunečného počasí báječné dopoledne s vedoucími skautských oddílů a našimi žáky. Členové skautu pro naše děti připravili řadu zajímavých stanovišť po Dolních Životicích a nenásilnou formou dětem představili činnosti a program skautského oddílu. Skauting vede kluky a holky k samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti poradit si v každé situaci. Zároveň staví výchovu na postojích a hodnotách a přispívá k rozvoji charakteru a touze neustále na sobě pracovat. Řada stanovišť byla připravena tak, aby se děti naučily spolupracovat a pomáhat si navzájem. Děti prolézaly pavoučí sítí, lezly po lanech. Společně si všichni ověřili, zda znají předměty z lékárničky a jak odnést zraněného na nosítku, zatloukali hřebíky, balili batoh na jednodenní výlet. Všichni, včetně nejmenších, zvládli vybarvit českou vlajku i zazpívat státní hymnu. Vyzkoušeli si i chůzi terénem poslepu. Po skončení celé akce si děti u ohně opekly Marshmallow. Mockrát děkujeme celému týmu skautů za velmi pěknou akci, kterou si děti moc užily.

Oznámení o sběru papíru

Vážení rodiče, naše škola se opět zapojila do sběru starého papíru. Ve dnech 14. a 15. 9. 2021 (úterý, středa) bude kontejner přistaven u váhy. Žádáme všechny, aby papír ukládali do kontejneru svázaný. Sběr, prosím, dětem zvažte a kilogramy nahlaste ve škole.                Děkuji Jana Šustrová

Slavnostní zahájení školního roku 2021-2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, na základě dokumentu vydaného MŠMT 17. srpna 2021 pod názvem Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování a na základě rozhodnutí ředitelky školy se podmínky provozu a vnitřního režimu až do odvolání stanovují níže uvedeným způsobem. Pro lepší orientaci popisujeme jednotlivá pracoviště zvlášť:

 MATEŘSKÁ ŠKOLA

V běžném provozu mateřské školy pro všechny přijaté a zdravé děti bez povinnosti jejich testování, bez povinnosti nosit ochranu úst a bez omezení jakýchkoli činností, nicméně za dodržování zvýšených hygienických a protiepidemických opatření a všichni zaměstnanci pohybující se ve společných prostorách mateřské školy a ostatní osoby pohybující se v mateřské škole (např. rodiče dětí) jsou povinni chránit si ústa respirátorem.

K provozu školy

·Vstupovat do budovy mateřské školy budete zadním vchodem (dřevěné schodiště), v případě změny budete včas informováni. Všechny děti musí být v MŠ přítomny nejpozději v 8.00 hodin. Dítě musíte přihlásit i odhlásit alespoň den předem do 12.00 hod., ať máme prostor k přihlášení a odhlášení stravy Vašeho dítěte. Do úterý 31.8. 2021 dopoledne musíte nahlásit, zda Vaše dítě nastoupí 1.9. do MŠ, aby mělo přihlášenou stravu. Jinak bude dítě bez jídla! Ve středu se těší na všechny přihlášené děti všichni zaměstnanci MŠ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

K screeningovému testování

· Ve středu 1. září 2021 přinesou žáci, kterých se to týká, certifikát o řádně ukončeném očkování, lékařské potvrzení, že jsou v ochranné lhůtě (po prodělání onemocnění covid19) nebo negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – tito žáci nebudou testováni. Certifikát nebo lékařské potvrzení odevzdejte paní Janě Šustrové, případně třídním učitelkám.

· Testování bude probíhat ve čtvrtek 2. září 2021, v pondělí 6. září 2021 a ve čtvrtek 9. září 2021 (popř. po příchodu žáka v jiný den) antigenními testy (odběr z kraje nosu). Žáci budou testování při příchodu do ranní školní družiny bez časového omezení. Zákonní zástupci mohou mít donesen pro své dítě vlastní test v souladu s nařízením MŠMT a MZČR. Všichni budou přicházet vchodem určeným pro školní družinu.

· Po absolvovaném testování s negativním výsledkem si budou žáci chránit ústa chirurgickou rouškou pouze ve společných prostorech školy (např. chodby školy, sociální zázemí školy, školní jídelna).

K průběhu výuky a provozu školy

· Všichni žáci nevykazující žádné příznaky infekčního onemocnění se vzdělávají prezenčním způsobem dle řádného rozvrhu a důsledně dbají na dodržování zvýšených hygienických a protiepidemických opatření.

· Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční 1. 9. 2021 v ateliéru školy v 8.00 hodin. Všichni se společně sejdeme před školou v 7.55 hodin. Do školy všichni žáci vstoupí s rouškou, dospělí s respirátorem. Slavnostní ukončení v tomto dni bude v 10.00 hodin. V tento den není školní družina a nejsou ani obědy. Od 2.9. mají všichni žáci automaticky přihlášeny obědy. Jestliže nemáte o některý oběd zájem, je nutné oběd odhlásit ve ŠJ Slavkov.

·Seznam pomůcek pro žáky naleznete zde. Sešity jsou pro všechny žáky naší školy hromadně objednány.

· Výuka hudební výchovy a tělesné výchovy probíhá bez jakýchkoliv omezení.

· Každá osoba při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech je povinna si zakrýt dýchací cesty náležitým ochranným prostředkem.

ŠKOLNÍ DRUŽINA  běžný provoz pro účastníky s negativním výsledkem testu za dodržování zvýšených hygienických a protiepidemických opatření ve společných prostorách školy mají účastníci školní družiny povinnost nosit chirurgické roušky.

ŠKOLNÍ JÍDELNA (VÝDEJNA STRAVY) o přihlášení nebo odhlášení oběda je plně v režii dětí a žáků, resp. jejich rodičů, zákonných zástupců, a lze jej uskutečnit telefonicky, a to nejpozději den předem do 12 hodin. Paní ředitelka školní jídelny Zuzana Stojaković tel.: 553 797 044, e-mail jidelna.slavkov@quick.cz. V prostorách školní jídelny (výdejny stravy) mají žáci povinnost nosit roušku.

Hygienická a protiepidemická pravidla ZŠ a MŠ naleznete zde.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz