foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Den Země v MŠ

V pátek 22.4.2022 jsme s dětmi z MŠ navštívili areál drobnochovu školního statku v Opavě, abychom oslavili DEN ZEMĚ. Na děti čekalo několik stanovišť, kde plnily různé úkoly nebo si mohly některé věci vyzkoušet např. vylézt na policejní motorku, podívat se do policejního auta a hasičského motorového člunu, byly seznámeny s hasičskou technikou. Děti zhlédly koňský parkur, agility (výcvik psů) a různá domácí mláďátka (housátka, jehňátka, selátka, králíčky a další). Dětem se zvířátka, soutěže a předváděcí akce líbily, do plnění úkolů se s nadšením zapojily a odměněny byly drobnou sladkostí.

MŠ v knihovně

Broučci i Sluníčka navštívily dne 20.4. 2022 knihovnu, aby zde pobesedovaly s knihovnicí M. Šnajdrovou. Po pěkném přivítání se děti dozvěděly, k čemu knihovna slouží, proč jsou důležité knihy v životě člověka, jak s nimi správně zacházet. Děti si prohlédly různé druhy knih – leporela, pohádkové knihy, encyklopedie a další knížky. Dle obrázků z Večerníčků určovaly názvy pohádek a hledaly správné dvojice pohádkových postav. Na závěr všichni dostali pohádkovou omalovánku, kterou si vykreslili. Za všechny p. knihovnici za pěkně připravenou besedu. děkuje I. Vavřinčíková, uč. MŠ.

i

Zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023

Obec Dolní Životice po dohodě s ředitelkou ZŠ a MŠ Dolní Životice oznamuje Zápis do MŠ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/202 proběhne od 09. května do 10. května 2022 v době od 13.00 do 16.00 hod.

Rodiče si s sebou přinesou:

  • vyplněnou a podepsanou žádost, na které bude podpis druhého zákonného zástupce, že pověřuje svého partnera (manžela, manželku) k řešení úkonů spojených se zápisem k PV
  • Evidenční list
  • potvrzení pediatra staršího data, než je žádost
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte může vytisknout z webových stránek školy (www.zsdolnizivotice.cz – Mateřská škola – Dokumenty – Žádosti), případně vyzvedne od 20.4. do 27.4. 2022 od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 přímo v MŠ Dolní Životice, Mlýnská 241, Dolní Životice.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Podrobná kritéria o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání najdete zde.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, příp. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Divadelní představení v MŠ

Na pondělí 14.3.2022 si pro nás připravili herci ostravského divadla SMÍŠEK jarní pohádku „O víle Květničce“. Děti se dozvěděly, co všechno se na zahrádce na jaře děje, co musí zahradník udělat, aby mu rostlinky vyrostly a mnohé další zajímavosti. Děti dokázaly zahradníkovi také „poradit“, zazpívaly si s ním a malinko si protáhly tělo. Pěkně strávené dopoledne, kdy děti hezky s herci spolupracovaly a představení se jim moc líbilo.

Kurz předškoláků 1. lekce

Sluníčka z mateřské školy navštívila ve středu 9. února svoje kamarády v první třídě. Prvňáčci společně s paní ředitelkou přivítali děti z mateřské školy hezkou říkankou, která byla spojena s pohybovou aktivitou. Poté si všichni usedli do lavic a začala hodina matematiky. Děti ukázaly, jak již umí sčítat a odčítat do 9, zahrály si hru „Na vetřelce“ a „Na zmrzlíka“. V sešitě pracovaly s „Indiánskou doplňovačkou“. Školkové děti nezůstaly pozadu a také se zapojily do výuky. Počítaly na tabuli, pracovaly ve skupinkách se školáky a společně tvořili z geometrických tvarů obrázky. Protože naše děti ze školky byly moc šikovné, tak si zasloužily velkou pochvalu od paní ředitelky a za své výsledky dostaly sérii pohádkových knížek do školní knihovničky i sladkou odměnu v podobě bonbónu. Ukázková hodina byla příjemným zpestřením pro všechny děti ze školky, moc se jim líbila. Všichni se společně těšíme na další setkání.

Pasování předškolních dětí v MŠ

V pondělí 28.6. 2021 proběhlo v MŠ v dopoledních hodinách  za účasti dětí MŠ a řed. ZŠ a MŠ Mgr. L. Smetanové „Pasování předškoláků“ na školáky. Děti byly oblečeny do slavnostních talárů a vystoupily s krátkým kulturním programem, pod vedením svých učitelek. Při vystoupení je potleskem povzbuzovali jejich kamarádi ze školky a zaměstnanci MŠ. Na památku děti dostaly pohádkovou knihu, drobný dárek a nechyběl ani přípitek dětským šampaňským a vlastní podpis do pamětního listu. Všichni si slavnostní dopoledne užili a budoucím prvňáčkům přejeme krásné prázdniny a hodně úspěchů v 1. třídě.

Výlet MŠ

V úterý 22.6. 2021 jsme jeli autobusem  na letiště do Zábřehu u Dolního Benešova. I když se nám sluníčko postupně schovalo za mraky a začalo později pršet, dětem to vůbec nevadilo, protože se velmi těšily. Na letišti nás čekal pan Luboš, který nás srdečně přivítal a odvedl nás nejdříve do malé restaurace, kde si děti pochutnaly na svých dobrotách. Po vydatné svačině se nám již plně věnoval. Ukázal dětem různé druhy motorových i bezmotorových letadel, seznámil je s jejich významem, a také si děti mohly vyzkoušet, jak se v takovém letadélku sedí. Děti si také zahrály na „parašutisty“ a vyzkoušely si „let padákem“. To se jim líbilo nejvíce. Výlet se nám vydařil, dětem i paní učitelkám se líbil. Dokonce vysvitlo i sluníčko, aby nás zkontrolovalo, jestli jsme všichni v pořádku.

Den dětí v MŠ

Svátek dětí jsme oslavili na školní zahradě, kde byly pro děti připraveny sportovní soutěže a disciplíny. Všichni se zapojili a s plným nasazením plnili dané úkoly. Za své úspěchy děti dostaly medaili, diplom, drobný dárek a nechyběla ani dobrota v podobě sladkého nanuku a bonbónů. Maminka Malvínky, paní Staňková, přinesla dětem meloun máčený v čokoládě, na kterém si děti velmi pochutnaly. Tímto jí za sladký dárek děkujeme. Děti se dostatečně vyřádily a byly spokojené.

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz