foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Historie ZŠ

1785 – 1921

Škola byla odedávna neoddělitelnou součástí života obce, má velmi starou tradici, která sahá až do roku 1785, kdy začalo vyučování v jednotřídní škole umístěné ve staré školní budově, která stála kousek před dnešní školní budovou na prostranství před obecním úřadem. Stará školní budova přestala vyhovovat svou kapacitou i hygienickým vybavením. Protože rostl počet žáků a rozšiřovaly se i učební osnovy, bylo nutné školu od roku 1880 rozšířit na školu dvoutřídní a od roku 1905 na školu trojtřídní. Nakonec se rozhodlo o vybudování nové školní budovy.

dobová pohlednice
Škola se jako chlouba objevila i na dobové pohlednici
František Moravec

Svou novou školu si obětavě vybudovali občané Životic za finanční podpory hraběte Razumovského. V nové škole bylo zahájeno vyučování 10.10.1910. Nastoupilo do ní 165 žáků z osmi ročníků školou povinných dětí, rozdělených do 3 tříd. Do 1. třídy bylo zapsáno 61 žáků, do 2. třídy 53 žáků a do 3. třídy 51 žáků.Až do roku 1926 bylo otevřeno vždy všech 8 ročníků. Někteří žáci přecházeli studovat na vyšší školy v Opavě. První záznamy o přechodu životických žáků na měšťanskou nebo střední školu do Opavy pocházejí z roku 1921, kdy odešlo postupně 26 žáků a žaček.

Do učitelského sboru tehdy patřili dlouholetý řídící František Moravec. Za zmínku stojí jeho houževnatá práce, který školu řídil 40 let, až do okupace. Zasadil se o vybudování Sokola v obci, byl iniciátorem mnoha divadelních představení. Zvlášť iniciativně působil na poli kulturním po založení československého státu po roce 1918.

1926 – 1945

Po vybudování měšťanské školy v Mladecku, od 1.12.1929 bylo vzděláváno v místní obecné škole jen pět prvních ročníků. V letech 1921–29 se počet žáků školy pohyboval od 115 do 135. Za německé okupace Dolních Životic dne 6. října 1938 museli odejít ze životické školy čeští učitelé. Obecná škola v Dolních Životicích byla nucena znovu otevřít všech 8 ročníků s českým i německým vyučovacím jazykem. Do školy nastoupili němečtí učitelé, kteří však po vypuknutí války v roce 1939 postupně rukovali do německé armády a byli nahrazováni učiteli české národnosti. Osm vyučovacích ročníků bylo rozděleno do tří českých tříd. Ve školním roce 1940 – 41 měly české třídy 123 žáků a do jediné třídy německé chodilo 18 žáků.
Český kulturní život, který měl dříve v místní škole své ohnisko, však v těchto pohnutých časech v Dolních Životicích ustal. Tato stísněná situace trvala až do konce války, tedy do května 1945. Ke konci války škola sloužila krátkou dobu jako lazaret pro raněné frontové německé vojáky.

1945 – 1969

Školní vyučování znovu začalo v prvním poválečném školním roce 1945–46. Škola měla v tom roce 90 žáků do pátého ročníku. Žáci 6. až 8. ročníku začali opět dojíždět do znovu otevřené měšťanské školy v Mladecku, tento stav však trval pouze do roku 1961.

Počínaje školním rokem 1961–62 se do Dolních Životic vrátila výuka 6. až 9. postupného ročníku. Ve vyšších ročnících se však vyučovalo v provizorních prostorách na Zámecké ulici, kde byla zřízena i školní kuchyně a jídelna, kam se chodili stravovat i žáci 1. – 5. ročníku ze stávající budovy. Úplná ZDŠ existovala v Dolních Životicích jen 8 let. Skončila školním rokem 1968–69.

škola v roce 1969
Škola v roce 1969

1969 – 2001

V roce 1969 došlo ke generální opravě školy. Došlo ke změně vzhledu budovy, ale také bylo provedeno zavedení centrálního vytápění akumulačními kamny azrušeno topení v „uhlácích“. Postupně se snižoval počet žáků až na 45. Vyučovalo se ve dvou spojených třídách. V budově školy byla zřízena školní družina a jídelna, jídlo bylo dováženo z Opavya do budovy školy byla přenesena knihovna, která zde setrvala až do rekonstrukce školy v roce 2002. V roce 1998 se do Dolních Životic se vrátil i 5. ročník.Žáci se vzdělávali ve čtyřech třídách, ale v pěti ročnících ve výchovném programu Základní škola. V roce 1999 vznikl na škole dětský pěvecký sbor „Čápata“, který založila sbormistryně Mgr. Vlasta Skřontová.

škola v roce 2013
Škola v roce 2013

2002 – 2013

Na prahu nového tisíciletí bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci budovy školy.Oprava za finanční státní dotaci trvala sedm měsíců.
V roce 2003 nastala změna v řízení a organizaci ZŠ a MŠ, které přešly z rozpočtových organizací na příspěvkové organizace. Škola tak začala fungovat od 1.1.2003 jako jeden právní subjekt, jehož zřizovatelem je Obec Dolní Životice.
Na podzim roku 2007 byla zrealizována rekonstrukce školní zahrady. Stalo se tak opět díky státní dotaci a za přispění obce.
K zatím posledním změnám v životě školy patřilo i zahájení celonárodní reformy školství. Byl vytvořen a od roku 2007 realizován školní vzdělávací program s názvem „Škola hrou“.

Bylo zbudováno moderní víceúčelové hřiště, amfiteátr a prostory pro hry a sportování dětí i dospělých ve volném čase.

stavba hřiště
amfiteátr

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz