foto
ZŠ a MŠ Dolní Životice - logo

Zápis do 1. ročníku 2022-2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 36 odst. 4 vyhlašuje ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023. Zápis se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 12.30 do 16.30 hodin v budově základní školy Hlavní 15, Dolní Životice. Pokud se nebudete moci dostavit 7.4.2022, můžete tak učinit v náhradním předem dohodnutém termínu.

INFORMACE – přijímání dětí do 1. tříd

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Zápis je rozdělen na formální část a motivační část. Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu. Motivační část zápisu vedou pedagogové školy. U zápisu je přítomna ředitelka školy.

Formální část zápisu:

 • zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte,
 • předloží průkaz totožnosti,
 • předloží rodný list dítěte,
 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat,
 • pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas),
 • obdrží Desatero rodičům.

Motivační část zápisu:

 • motivační část se nese hravou formou, motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti,
 • škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.

Kritéria pro přijetí:

 • 1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a Mateřské školy Dolní Životice, příspěvková organizace, Hlavní 15
 • 2. Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.

Veškeré dokumenty k zápisu si můžete stáhnout na webových stránkách školy: www.zsdolnizivotice.cz, nebo naleznete kliknutím v textu viz níže.

 Pro snadnější orientaci v právních předpisech jsou zde odpovědi na Vaše nejčastější otázky:

1.     V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

2.     Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem.

3.     Může dítě přihlásit i jiná osoba, např. babička?

Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí.

4.     Jakým způsobem přihlásíme dítě do ZŠ?

Zákonný zástupce přihlásí své dítě odevzdáním vyplněné a podepsané Přihlášky k základnímu vzdělávání, která je dostupná na webových stránkách školy. Součástí přihlášky je i Zápisový lístek.

Oba dokumenty je zákonný zástupce povinen doručit do školy můžete doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do školy do datové schránky školy (ID schránky je jq5mcz3),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ (ul. Hlavní),
 5. osobním podáním – kancelář ředitelky školy Hlavní 15, Dolní Životice, 747 56,
 6. osobně – nejpozději v den a čas konání zápisu.

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (nebo udělení odkladu zahájení školní docházky). 

Termín podání Přihlášky, Zápisního lístku, či Žádosti o odklad nemá žádný vliv na výsledek správního řízení.

5.     Kdy musím své dítě přihlásit?

Nejpozději v den konání zápisu. V případě přistěhování do Dolních Životic až po konání zápisu – kdykoli poté.

6.     Musí být u zápisu dítě?

Přítomnost dítěte u zápisu není povinná. Budeme samozřejmě rádi, když se společně s dítětem zápisu zúčastníte. Pokud ne, vůbec nic se nestane. O vlastní formě zápisu (distanční / prezenční) budete vždy včas informováni.  

7.     Pokud dítě není zralé do školy?

Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu školu o odklad. Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné dodat:

 1. ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC)
 2. DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)
 3. ŽÁDOST O ODKLAD

Pro odevzdání dokumentu platí stejná odpověď viz otázka č. 4

8.     Vztahuje se povinnost přihlásit dítě i na cizince?

Školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.

9.     Do které školy dítě přihlásit?

Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků.  Rodiče si mohou s dítětem vybrat školu podle svého uvážení, tzn. i jinou než spádovou.

10. Můžeme zapsat dítě do dvou (více) škol?

Ano, je to možné. Pokud ale tak učiníte, napište prosím na všechny podané přihlášky:

 • seznam DALŠÍCH ZŠ, na které jste je podali,
 • která ZŠ je pro Vás prioritní a která je až druhou, třetí atd. volbou. 
 • Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Po podání písemné „přihlášky“ se v den zápisu zahajuje správní řízení. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů a stanovených kritérií pro přijetí. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději  do 30 dnů po konání zápisu.

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu v Brně. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude odesláno krajskému úřadu.

11. Pokud je přijato dítě a není spádové – co dál?

Ředitel školy oznámí tuto skutečnost řediteli školy spádové nejpozději do konce května daného kalendářního roku.

12. Pokud je mé dítě přijaté na vybranou školu i spádovou (podány dvě žádosti)?

Pokud ředitel spádové školy rozhodl o přijetí a totéž se stane po zápisu v další škole, kterou si vyberete, Vaše dítě se stává žákem obou škol. V praxi to znamená zdvojené nakupování pomůcek, vykazování počtů žáků ve školních statistikách, personální zajištění výuky atd. Informujte proto CO NEJDŘÍVE školu, do které Vaše dítě skutečně nenastoupí, o svém definitivním rozhodnutí.

13. Kolik žáků bude přijato, kolik bude otevřeno tříd?

Ve školním roce 2022/23 otevřeme jednu samostatnou první třídu. Předběžně se počítá s počtem do 10 žáků.  

14. Bude se vědět již před konáním zápisu, kdo bude třídní učitelkou první třídy?

Představu máme, ale vše se bude odvíjet od personálního vývoje v následujících měsících. V této záležitosti bude definitivně rozhodnuto před koncem tohoto školního roku. Může se však stát, že z nepředvídatelných důvodů se vše ještě změní těsně před začátkem nového školního roku. 

15. Kde je možné získat další informace o škole?

Dobrým zdrojem informací jsou především absolventi naší školy a jejich rodiče. Je vhodné se ale ptát až po několika letech po jejich odchodu ze školy, tedy v čase, kdy mohou objektivně vyhodnotit co jim ZŠ Dolní Životice do života dala. 

Samozřejmě veškeré oficiální údaje o činnosti a plánech školy můžete získat především u ředitelky školy. Stačí si dojednat osobní schůzku, případně jen zatelefonovat, či napsat e-mail.

Chcete-li vědět co se v poslední době ve škole odehrálo? Pak sledujte náš web.

16. Budou se moci podívat děti z MŠ do ZŠ ještě v době, kdy jsou předškoláky?

Určitě ano. Od února jednou měsíčně probíhá pro předškoláky Kurz pro předškoláky, kdy se seznamují s prostředím školy, třídy i samotnou výukou. Jste srdečně zváni.

17. Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout?

Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se vůbec netrapte!

Proč?

 • Vaše dítě je na zápis systematicky připravováno ve své MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá,
 • pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo, nebo jak byste si přáli, berte v úvahu, že do 1. září uběhnou ještě 4 měsíce,
 • pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv problém, náš vyškolený pedagogický sbor a školní poradenské pracoviště si s tím jistě budou umět poradit.

Soubory ke stažení

Jsme rádi, že jste si vybrali právě naši školu. Co Vašim dětem můžeme nabídnout? Určitě individuální přístup ke každému dítěti při výuce. Vše, co Vám nabízíme, se můžete dočíst na webových stránkách školy: ww.zsdolnizivotice.cz

Jaroslav Vaněk                                                        Mgr. Lenka Smetanová      

…………………………………..                                     ………………………………………..                 

 starosta Obce Dolní Životice                                    ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Životice                    

Kde nás najdete

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace
Hlavní 15
747 56 Dolní Životice

IČO: 75028964
ID DS: jq5mcz3

Telefon: 553 78 60 48
Mobil: 736 765 332

E-mail: skola@dolnizivotice.cz